Sign in to follow this  
Leviathan

Asociația Brașovul Pedalează

Recommended Posts

Salutare,

Mă numesc Robert Lazar și împreuna cu alți doi pasionați de biciclete am decis să înființăm asociația Brașovul Pedalează.

Scopul acesteia este promovarea bicicletei ca mijloc de transport și recreere, organizarea și încurajarea practicării cicloturismului și a turismului montan cu și fără biciclete ca mijloc de locomoție.

În vederea realizării scopului dorit, „Asociația” va desfășura următoarele activități:

-Publicarea de articole referitoare la cicloturism și turism montan;

-Realizarea, editarea și distribuirea de cărți, pliante, afișe, broșuri, programe informatice și alte materiale informative privitoare la promovarea cicloturismului;

-Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, dezbateri publice, precum și organizarea de marșuri, manifestații publice și alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii;

-Organizarea de excursii cu bicicletele atât pe șosea cât și pe drumuri neasfaltate și poteci de munte;

-Organizarea de concursuri, întreceri și alte manifestații sportive;

-Colaborarea „Asociației” cu alte organizații nonguvernamentale românești și străine, în vederea elaborării în comun de proiecte și programe;

-Promovarea relațiilor de colaborare și conlucrare cu cluburi și asociații care și-au propus obiective asemănătoare;

-Dezvoltarea de relații de colaborare și conlucrare cu autoritățile publice din țară și străinătate.

-Colaborarea „Asociaţiei” cu persoane juridice, în vederea realizării de proiecte care să sprijine mersul pe bicicletă.

Cu toate actele redactate, am avut prima infatisare la judecatorie pe 15 iulie unde credeam ca totul va fi bine si nu vor fi probleme. Din pacate, traim in Romania si am plecat de acolo nemultumit. Judecatoarea a gasit mai multe nereguli in statut si in actul constitutiv, nereguli pe care vi le prezint si dumneavoastra:

1. Art 6.2 din Act Constitutiv trebuie eliminat (e vechi, copiat din nu stiu ce lege veche)

Art. 6.2. - (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, asociaţii încheie actul constitutiv şi statutul asociaţiei, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
[img]http://www.ciclism.ro/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
c) denumirea asociaţiei;
d) sediul asociaţiei;
e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de 700 lei, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în numerar al asociaţilor;
g) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
h) semnăturile asociaţilor.(3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
[img]http://www.ciclism.ro/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] explicitatea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;

(4) La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii.

2. Articolul 6.1 trebuie sa fie in acord cu statutul (mi-a zis ca cica nu mai exista Comitet Executiv, ci doar Consiliu Director...)

Art 6.1 din Act Constitutiv

Art. 6. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei. 

6.1. Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiei sunt:

a) Adunarea Generalã a asociaţilor;
[img]http://www.ciclism.ro/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img] Comitetul Executiv al asociaţiei avînd următoarea componenţă nominală conform art.6 lit.g din O.G.26/2000: domnii Lazar Robert-Laszlo, Solomon Alexandru, Stasisin Cristian-Atilla
c) Secretarul, desemnat domnul Stasisin Cristian-Atilla.
d) Cenzorul, desemnată doamna Solomon Claudia, cetăţean român, domiciliată în Braşov, str. XXX nr.XXX, bl.XX, sc.X, ap.X, posesoare a CI seria XX nr. XXXXXX eliberată la data de XX.XX.XXXX de Mun. Brasov. Braşov, C.N.P. XXXXXXXXXXXXX 
Cap 4 din Statut

CAPITOLUL 4: Structura organizatorică și reprezentarea
Art. 14. Organele de conducere ale „Asociației” sunt Adunarea Generală și Consiliul Director, controlul acesteia efectuându-se de către cenzor sau comisia de cenzori.

	Adunarea Generală
Art. 15. Adunarea Generală este organul suprem de conducere din care fac parte toți membrii „Asociației” și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și cenzorului. În cadrul Adunării Generale fiecare membru fondator și membru asociat are dreptul la un vot cu caracter deliberativ.
Art. 16. Se pot convoca adunări generale ordinare și extraordinare. Adunarea Generală ordinară sau extraordinară este statutar constituită doar în cazul prezenței a cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor săi cu drept de vot și cu cotizația plătită la timp. Dacă acest cvorum nu este asigurat se va stabili o nouă dată pentru adunarea generală, la care hotărârile sale vor fi valabile, oricare ar fi numărul de membri prezenți.
Art. 17. Modul de desfășurare, dezbaterile care au avut loc și hotărârile adoptate de Adunarea Generală, la fiecare convocare a acesteia, se consemnează în procesul verbal întocmit. Asociații absenți iau cunoștință de dezbateri din procesul verbal aflat la secretariatul „Asociației”.
Adunarea Generală este condusă de Președintele „Asociației” sau, în lipsa acestuia, de Vicepreședinte sau înlocuitorul acestuia.
Art. 18. Adunarea Generală ordinară se convoacă de către Consiliul Director cel puțin o dată pe an și Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată de Consiliul Director sau de către cenzor în cazuri speciale sau la cererea scrisă a cel puțin 1/3 din numărul total al membrilor din „Asociație”.
Adunarea Generală se convoacă cu cel puțin 15 zile înainte de data fixată pentru desfășurarea ei sau, în cazuri de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte, în acest din urmă caz dacă:
a)	se impune în mod necesar modificarea statutului;
[img]http://www.ciclism.ro/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]	apar situații care afectează existența „Asociației”.
Adunarea Generală se convoacă de Consiliul Director printr-un convocator scris, punându-se la dispoziția participanților și materialele supuse dezbaterii.
Participanții pot solicita introducerea pe ordinea de zi a unor cereri formulate în scris și depuse cu cel puțin 10 zile înainte de data la care are loc Adunarea Generală.
Art. 19. În cadrul adunărilor generale ordinare și extraordinare hotărârile se iau în limitele legii, ale actului constitutiv și/sau ale statutului cu jumătate plus unu din voturile membrilor prezenți și sunt obligatorii pentru toți membrii „Asociației” chiar dacă nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.
Art. 20. Adunarea Generală are următoarele competențe:
a)	stabilește strategia și obiectivele generale ale „Asociației”;
[img]http://www.ciclism.ro/forums/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif[/img]	modificarea Actului Constitutiv și a Statutului „Asociației”;
c)	aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;
d)	aprobă ordinea de zi și procedura de desfășurare a ședințelor Adunării Generale;
e)	stabilește prestația și cotizația la care vor fi supuși membrii „Asociației”;
f)	alege și revocă membrii Consiliului Director și a cenzorului;
g)	înființarea de filiale;
h)	hotărăște asupra aderării „Asociației” la alte organizații, federații, uniuni locale, naționale sau internaționale; 
i)	hotărăște asupra oricăror probleme care i-au fost supuse spre dezbatere și aprobare;
j)	decide dizolvarea „Asociației” și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare;
k)	orice alte atribuții prevăzute de lege sau în statut.
Art. 21. Asociatul care într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin soțul său (soția sa), ascendenții sau descendenții săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate „Asociației” dacă fără votul său nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art. 22. Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau statutului „Asociației” pot fi atacate potrivit dispozițiilor legale în vigoare, de către oricare dintre asociații care au lipsit sau au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care au luat la cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz. 
Consiliul Director
Art. 23. Consiliul Director este organul director de decizie și de coordonare al „Asociației” și asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Consiliul Director al „Asociației” este constituit din 3 persoane astfel:
-	președinte: Lazar Robert-Laszlo
-	vicepreședinte: Solomon Alexandru
-	secretar: Stasisin Cristian-Atilla
Consiliul Director poate fi compus și din persoane din afara „Asociației” în limita a cel mult o pătrime din componența sa.
Art. 24. Membrii Consiliului Director se aleg prin vot secret de Adunarea Generală, cu întrunirea unei jumătăți plus unu din votul membrilor prezenți la Adunarea Generală, pentru un mandat de 4 ani.
Potrivit Adunării Generale, membrii inițiali ai Consiliului Director vor putea fi înlocuiți.
În cazul în care un membru desemnat părăsește Consiliul Director el va fi înlocuit cu unul dintre membrii fondatori sau o terță persoană, potrivit hotărârii Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți.
În cazul în care un membru desemnat în Consiliul Director se retrage, el are obligația să notifice în scris intenția sa, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice înainte, demisia operând la data împlinirii preavizului.
Pentru motive temeinice, Adunarea Generală, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți, pot decide excluderea membrilor „Asociației” sau revocarea membrilor Consiliului Director al „Asociației”.
Funcțiile rămase libere se completează prin hotărârea Adunării Generale, cu întrunirea votului unei jumătăți plus unu din numărul membrilor cu drept de vot prezenți. completarea funcțiilor rămase libere se face în cel mult 30 de zile de la descompletare.
Art. 25. Consiliul Director are următoarele atribuții:
-	prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, proiectul programelor „Asociației”;
-	încheie acte juridice în numele și pe seama „Asociației”;
-	aprobă organigrama și strategia de personal ale „Asociației”;
-	elaborează regulamentul intern de funcționare al „Asociației”
-	îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege sau în Statut.
Art. 26. Membrii Consiliului Director care, într-o anumită problemă supusă hotărârii sale, sunt interesați personal sau prin soții lor, ascendenții sau descendenții, rudele în linie colaterală sau afinii lor până la gradul al patrulea inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare și nici la vot. În caz contrar vor răspunde în condițiile legii pentru daunele cauzate „Asociației” dacă fără votul lor nu s-ar fi putut obține majoritatea cerută.
Art. 27. Deciziile contrare legii, Actului Constitutiv sau Statutului „Asociației” pot fi atacate de asociați sau de către oricare dintre membrii Consiliului Director care au lipsit sau au votat împotrivă și a cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 28. Consiliul Director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcții executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de fondator/asociat ori sunt străine de „Asociație” pentru a încheia acte juridice în numele și pe seama „Asociației” sau oricare atribuții prevăzute în lege sau în Statut.
Art. 29. Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile „Asociației” o impun.
Convocarea Consiliului Director se face de Președinte iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată.
Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezența a 2/3 din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu o jumătate plus unu din voturi. Deliberările și hotărârile Consiliului Director se consemnează în procese verbale încheiate cu ocazia fiecărei ședințe.
Controlul financiar
Art. 30. Controlul financiar al „Asociației” este asigurat de un cenzor dacă „Asociația” are cel mult 15 membri înscriși. Dacă numărul asociaților este mai mare de 15 numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoană di afara „Asociației”.
În cazul în care „Asociația” nu are obligația numirii unui cenzor, fiecare dintre asociați care nu este membru al Consiliului Director poate exercita dreptul de control.
Dacă „Asociația” va avea mai mult de 100 de membri înscriși până la data întrunirii următoarei Adunări Generale, controlul financiar intern se exercită de o comisie de cenzori, alcătuită dintr-un număr impar de membri dintre care cel puțin unul trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.
Regulile generale de organizare și funcționare a comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de cenzori își poate elibera un regulament intern de funcționare.
Cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori sunt aleși de către Adunarea Generală, prin vot deschis cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor prezenți, pentru un mandat de 4 ani.
Art. 31. În realizarea competenței sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
-	verifică modul în care este administrat patrimoniul „Asociației”;
-	întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
-	poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
-	îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Si acum vine problema de care m-am lovit cel mai mult:

3. Art 5 din statut prevede, printre altele, ca asociatia poate organiza concursuri, întreceri și alte manifestații sportive. Judecatoarea mi-a zis ca asa ceva nu se poate, ca nu ne lasa Ministerul. De cand o asociatie nu poate organiza concursuri si manifestatii sportive? Duatlonul Cetatea Brasovului nu este organizat de Asociatia Cetatea Brasovului? Daca scot acest rand din statut si totusi organizez concurs, are ceva?

4. Art 34 din Statut - temeiul de drept pentru salarii, chirii etc?????????????????????????????

Art. 34. Principalele cheltuieli ale „Asociației” sunt:
-	cheltuieli pentru realizarea programelor și obiectivelor „Asociației”;
-	salarii și adaosuri la salarii;
-	indemnizații, prime și premii;
-	procurări de rechizite, imprimate de birou și alte bunuri și servicii necesare realizării scopului „Asociației”;
-	chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
-	burse, cazare, masă, transport;
-	utilități: energie electrică, termică, gaze naturale, apă etc.;
-	 alte cheltuieli.
Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoane însărcinate de Consiliul Director.
Salariile, indemnizațiile și alte drepturi bănești ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcțiuni și ale bugetului de venituri și cheltuieli.
Consiliul director dispune de plata de premii, gratificații și altele asemenea din disponibilitățile existente.

Urmatorul termen il am pe 29 iulie si trebuie sa fac pana atunci un act aditional prin care sa corectez aceste probleme.

Ma puteti ajuta cu niste informatii legate de probleme?

Multumesc anticipat!

Share this post


Link to post
Share on other sites

salut,

N-am timp sa citesc si sa analizez totul. Si nici nu sunt jurist.

Dar iti sugerez urmatoarele:

- asociatia poate organiza concursuri, întreceri și alte manifestații sportive, cu respectarea legilor in vigoare.

Si tot asa...

De exemplu, referitor la chirii, trebuie formulat ca se pot efectua plati pentru activitatile necesare functionarii asociatiei iar la sfarsit adaugi cu respectarea legilor in vigoare.

Nu cred ca era nevoie sa faceti Statutul asa stufos... detaliat.

Nu-ti face griji, nu are nimeni, nimic cu voi. Judecatorul trebuie doar sa sesiseze chestiile neclare. Dar nu au voie sa-ti spuna cum sa procedezi. Ei au voie doar sa-ti recomande sa consulti un avocat.

Succes.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cica trebuie sa mentionez temeiul legal pentru cheltuielile asociatiei.

Am cautat tot internetul si nu am gasit nimic. Va rog, stiti ceva despre aceasta problema?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mda, am rezolvat intre timp, am depus Actul Aditional, temeiul legal era O.G. 26/2000, articolul 46 alin 1 privitor la veniturile asociatiei.

Ieri am avut termen la judecatorie si ne-au aprobat cererea de infiintare! Asociatia Brasovul Pedaleaza este oficial infiintata!

Mai urmeaza acum umblatul dupa hartii, dar partea cea mai grea a trecut!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this